Soplica

REGULAMIN KONKURSU "Zimowe Rozgrzanie"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Zimowe rozgrzanie” (dalej: „Konkurs”).
 3. Organizatorem oraz fundatorem nagród w Konkursie jest CEDC International sp. z o. o., z siedzibą w Obornikach, ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań́ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000051098, NIP 526-020-93-95, REGON 002160096, o kapitale zakładowym w wysokości 1.199.367.000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
 4. Na zlecenie Organizatora, koordynatorem Konkursu jest Digital Wonderland sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15c, 02-676, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372347, NIP 5252494518, REGON 142708714, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł (dalej: “Koordynator”).
 5. Konkurs przeprowadzany jest na stronie znajdującej się̨ na portalu społecznościowym Facebook na profilu Antek Soplica pod adresem https://www.facebook.com/antek.soplica (dalej: „Strona konkursu”).
 6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 15.01.2022 r. do dnia 26.03.2022 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 2.04.2022 r.
 8. Organizator Konkursu zobowiązuje się̨ ufundować nagrody określone szczegółowo w Regulaminie.
 9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki) ani w żaden inny sposób nie jest z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizacje i prowadzenie niniejszego konkursu.
 10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165 z późn. zm.).
 11. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.).
 12. Ze względu na swój niepubliczny charakter, Konkurs nie stanowi reklamy ani promocji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2016.487 z późn. zm.), a celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu Zadania Konkursowego, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 13. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest zapoznać się̨ z treścią̨ Regulaminu oraz wyrazić zgodę̨ na postanowienia Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się̨ do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają̨ go do udziału w Konkursie.

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być́ osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.), która podczas trwania Konkursu, tj. od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia jego zakończenia, spełnia następujące warunki:
  a. jest osobą pełnoletnią;
  b. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  c. zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
  d. posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych;
  e. wyraża zainteresowanie treściami alkoholowymi;
  f. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, z godnie z §7 Regulaminu.
  (dalej: „Uczestnik”).
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Koordynator zastrzega, że w takich przypadkach Koordynatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być pracownicy Organizatora lub Koordynatora, Autoryzowanych Partnerów CEDC International sp. z o.o., podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu, oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.
 5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik może zostać́ wykluczony z Konkursu.

§ 3 KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Koordynator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
 2. W skład Komisji wejdzie 5 (słownie: pięć́) osób wskazanych przez Organizatora.
 3. Komisja wybierze 1 (słownie: jedną) osobę jako laureata Nagrody głównej oraz co tydzień przez 10 tygodni będzie wybierać 20 (słownie: dwadzieścia) osób jako zwycięzców Nagrody drugiego stopnia.
 4. Komisja oceni przesłane Zadania konkursowe na podstawie kryteriów ich atrakcyjności graficznej, oryginalności, kreatywności a także prawidłowości zgłoszenia zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 4 ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
  a. posiadać własne konto w internetowym portalu społecznościowym Facebook prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu;
  b. potwierdzić swoją pełnoletność oraz zakup dowolnego smaku Soplicy;
  c. dokonać rejestracji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  d. wyrazić zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych tj. imię̨ i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email Uczestnika na potrzeby realizacji jego udziału w Konkursie zgodnie z § 7 Regulaminu;
  e. posiadać zweryfikowane konto w serwisie Facebook (dalej: „Profil”), zawierającego prawdziwe dane dotyczące użytkownika Profilu (w szczególności imię̨, nazwisko oraz data urodzenia);
 2. Organizator upoważnia Koordynatora do wykluczenia z Konkursu Uczestnika oraz usuwania z Konkursu wyników, w szczególności w następujących przypadkach:
  a) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
  b) gdy wyniki zostały uzyskane dzięki oszustwom wobec Organizatora, Koordynatora lub innych Uczestników Konkursu; gdy odpowiedzi zawierają̨ wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie oraz zawierające w Odpowiedzi Konkursowej treści reklamowe dotyczące podmiotów innych niż̇ Organizator lub Koordynator oraz gdy uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Uczestnicy mogą̨ zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-mail pod adres: soplicakonkurs@digitalwonderland.pl.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zakup dowolnej butelki Soplicy smakowej (z wyłączeniem wódki Soplicy Szlachetnej) o dowolnej pojemności oraz zachowanie dowodu jej zakupu. Zakup ten musi być dokonany przed wysłaniem zgłoszenia, w okresie od 15.01.2022 do 26.03.2022. Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia lub filmiku oraz dodanie do niego opisu, który będzie odpowiedzią na pytanie pt. „Pokaż i opisz, jak spędzasz zimę z Soplicą” w formularzu konkursowym zamieszczonym w poście konkursowym na Facebooku „Antek Soplica”. Zwycięzcy Konkursu zostaną̨ wyłonieni wyłącznie na podstawie oceny zdjęcia i opisu pod postem konkursowym, która zostanie oceniona zgodnie z kryteriami ujętymi w §3 ust. 3 Regulaminu.
 5. Odpowiedzi konkursowe w formie zdjęcia muszą zostać przesłane w formacie .jpg a odpowiedzi w formie filmu, w formacie .mp4. Ponadto odpowiedź konkursowa:
  a) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  b) nie może godzić w uczucia, dobry smak, powszechnie uznawane lub chronione wartości;
  c) w przypadku publikacji wizerunku, przedstawiać wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia.
  d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 6. W konkursie będą uwzględnione jedynie zgłoszenia, w których odpowiedzi na pytanie konkursowe będą zgodne z postanowieniami regulaminu. Zgłoszenia, których odpowiedź konkursowa będzie niezgodna z regulaminem, zostaną usunięte i nie wezmą udziału w konkursie.

§ 5 NAGRODY

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest siedmiodniowy pobyt w domu z balią i sauną w polskich górach (w ramach dostępności ośrodka w okresie 26.03.2021 r. -26.03.2024 r.) dla 1 (słownie: jednego) zwycięzcy oraz maksymalnie 9 (słownie: dziewięciu) osób towarzyszących. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia ani ubezpieczenia dla uczestników na czas pobytu. Łączna wartość nagrody głównej to 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Na wartość tę składa się wynajem domu za kwotę 29.500 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) oraz zestaw Soplicy smakowej o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych).
 2. Nagrodą drugiego stopnia jest cotygodniowy wybór 20 (słownie: dwudziestu) osób przez cały okres trwania konkursu - dla zwycięzców głośnik bezprzewodowy Eberton marki Marshall o wartości 639 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć złotych) oraz butelka Soplicy smakowej o pojemności 0,5 l.
 3. Rezerwacja domu w ramach nagrody głównej będzie spoczywać na zwycięzcy po otrzymaniu wiadomości o wygranej. Rezerwacji należy dokonać w ciągu dwóch lat (tj. do 26.03.2023 r. i w ramach dostępności domu. Odpowiedzialność za pokrycie ewentualnych szkód w czasie pobytu spoczywa na Zwycięzcy oraz osobach przebywających w domu, nie na Organizatorze.
 4. Z uwagi na wartość Nagród przekraczającą̨ 200 zł brutto, Organizator zobowiązany jest do odprowadzania podatku od Nagród, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Strony zgodnie postanawiają, iż na potrzeby prawidłowego przebiegu Konkursu „Zimowe Rozgrzanie” obowiązek ten ciąży na Koordynatorze. Na Koordynatorze spoczywa także obowiązek przygotowania i przesłania do zwycięzców konkursu „Zimowe rozgrzanie” deklaracji podatkowych PIT oraz ubruttowienie wartości nagród I i II stopnia. Dodatkowo Koordynator zobowiązuje się do przesłania Organizatorowi Konkursu informacji że obowiązek ten został przez nich zrealizowany.
 5. Zwycięzcy, który otrzyma Nagrodę Główną lub Nagrodę drugiego stopnia Organizator przyzna dodatkowo Nagrodę pieniężną, przeznaczoną na pokrycie kosztów podatku dochodowego od Nagród. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości przyznanej Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego.
 6. Zwycięzca może wygrać dwie nagrody. Jeden Uczestnik może wygrać raz Nagrodę drugiego stopnia oraz raz Nagrodę główną podczas całego okresu trwania konkursu.
 7. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨ ani na nagrodę̨ innego rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.
 8. W przypadku gdyby nałożone obostrzenia, związana z epidemią wirusa CoVid-19 uniemożliwiły zwycięzcom wykorzystanie nagrody we wskazanym przedziale czasowym, termin jej realizacji zostanie przedłużony o ilość dni odpowiadającą ilości dni objętych restrykcjami zabraniającymi przyjmowania gości do ośrodków wypoczynkowych.

§ 6 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Powiadomienie Zwycięzców o nagrodzie głównej nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu drogą mailową. Powiadomienie o nagrodzie drugiego stopnia nastąpi w każdy piątek w okresie trwania konkursu, drogą mailową.
 2. Zwycięzca w następstwie otrzymania wiadomości, zobowiązany jest do wysłania w terminie 2 dni, odpowiedzi z następującymi informacjami: dane osobowe Uczestnika, czyli imię̨ i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz paragonu potwierdzającego zakup produktu Soplica w terminie trwania konkursu.
 3. W przypadku nagród drugiego stopnia organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia paragonu, jako dowodu zakupu produktu Soplicy zwycięskich zgłoszeń. W przypadku głównej nagrody okazanie dowodu zakupu jest warunkiem koniecznym do przyznania nagrody zwycięzcy konkursu.
 4. Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres na terenie Polski w formie przesyłki kurierskiej. Nagroda zostanie wydana po uprzednim zweryfikowaniu przez kuriera pełnoletności Zwycięzcy poprzez okazanie dowodu tożsamości.
 5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 6. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.
 7. Nagroda może zostać wydana wyłącznie Zwycięzcy. Niedozwolone jest podawanie danych, w tym adresów osób trzecich, w celu realizacji nagrody, w tym przesyłki.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CEDC International sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki (dalej jako „CEDC”).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CEDC prosimy o kontakt pod adresem email: iod@cedc.com lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej, z dopiskiem „dane osobowe”.
 3. W związku z uczestnictwem w Konkursie marketingowym zbieramy następujące Państwa dane osobowe:
  a) imię, nazwisko, adres email, adres IP;
  b) w przypadku Zwycięzców, w celu wydania Nagród oraz obsługi reklamacyjnej: adres dostawy Nagrody, adres do korespondencji w przypadku postępowania reklamacyjnego, numer telefonu;
  c) na potrzeby potwierdzenia pełnoletności: data urodzenia.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) uczestnictwa w Konkursie (na podstawie udzielonej zgody);
  b) wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu (na podstawie udzielonej zgody);
  c) utrwalania i rozpowszechniania Zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (na podstawie udzielonej zgody).
 5. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności CEDC odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: a) spółka powiązana kapitałowo z CEDC, tj.: B2B Wine&Spirits sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łubieńskiej 10, 05-532 Łubna;
  b) podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe na zlecenie CEDC (agencje będące wykonawcą Konkursu);
  c) dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających CEDC w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);
  d) dostawcy usług zaopatrujących CEDC w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe).
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza obszar Unii Europejskiej. W przypadku konkursów organizowanych na platformie Facebook, transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, tj. będzie to czas trwania Konkursu oraz związanych z nim działań marketingowych i reklamacyjnych. W przypadku roszczeń, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 8. Przysługuje Państwu jako Uczestnikowi Konkursu, prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt wskazany w ust. 2 powyżej. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym. W każdym czasie możecie Państwo dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody poprzez przesłanie stosownego oświadczenie na adres email: soplicakonkurs@digitalwonderland.pl, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Dalsze przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców Konkursu w celach marketingowych może wiązać się z koniecznością podpisania przez nich dodatkowych, odpowiednich dokumentów.
 11. CEDC oświadcza, że poważnie traktuje swoje zobowiązanie do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu (w tym wizerunku). Administrator w stosunkach z Uczestnikami będzie działać zgodnie z przyjętymi standardami w zakresie ochrony danych, ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów Uczestników.
 12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy mogą̨ zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści własnego autorstwa. Organizator upoważnia Koordynatora do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Koordynator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się̨ naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność́ za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Zgłoszeniem Konkursowym w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się̨ zwrócić Organizatorowi lub działającemu z jego upoważnienia Koordynatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator lub Koordynator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim – treści.
 3. Uczestnik może zostać́ wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Koordynatora przez osoby trzecie roszczeń́ związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również̇ prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Uczestnik wyraża zgodę̨ na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Zadania Konkursowego, zgodnie z potrzebami Organizatora.
 5. Zadanie Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą̨ zostać́ umieszczone w Internecie lub wykorzystane w katalogach Organizatora lub innych jednostek współpracujących z Organizatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy konkursu wyrażają̨ zgodę̨.
 6. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Koordynatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej pracy bez ograniczeń́ czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez:
  a. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
  b. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
  c. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
  d. wielokrotne publiczne wystawienie,
  e. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  g. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora,
  h. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g),
  i. bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy oraz zobowiązaniem się̨ do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęcia bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
 7. Z chwilą wydania nagród Organizator nabywa własność egzemplarza nagrodzonych prac oraz majątkowe prawa autorskie do tych prac bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej. Z chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań́ pracy konkursowej w rozumieniu art. 2 Prawa autorskiego, dokonanych przez Organizatora lub na jego zlecenie, a także przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇̇ do 7 dni od zakończenia Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika, podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być przesłana na adres CEDC ul. Borowiecka 8, 00-728 Warszawa z dopiskiem Konkurs “Zimowe Rozgrzanie”
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres podany w reklamacji.
 5. Postepowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postepowania sadowego.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem ul. Borowiecka 8, 00-728 Warszawa oraz na stronie https://www.soplica.pl/regulamin
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na stronie https://www.soplica.pl/regulamin w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa powszechnie ̨ obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki, przewidzianej Regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2022 r.
Pobierz regulamin